Algemene Leveringsvoorwaarden Sportboek International

 

Artikel 1 – Algemeen

 

 1. Het merk en de website/webshop Sportboek.nl is eigendom van Sportboek International, gevestigd aan de Bilderdijkkade 23A-hs, 1053 VB Amsterdam, hierna te noemen Sportboek.nl.
 2. De Klant is de individuele persoon of rechtspersoon die een bestelling plaatst via de webshop of via bezoek aan genoemd adres.
 3. Alle prijzen die op de website www.sportboek.nl en in de catalogus vermeld staan zijn inclusief 6% BTW en exclusief verzendkosten.
 4. Sportboek.nl staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 5. Sportboek.nl  zal er alles aan doen om de kwaliteit van het aangeboden product zo goed mogelijk te beschrijven. Er kunnen echter geen rechten worden ontleend aan deze beschrijving. Bij een geschil wordt verwezen naar artikel
 6. Genoemde verzendkosten zijn gericht op verzending binnen Nederland.
  Voor verzending buiten Nederland gelden andere tarieven.
 7. Prijzen, informatie en artikelen zijn altijd onder voorbehoud.

 

Artikel 2 – Levering

 

 1. Sportboek.nl  zal er alles aan doen om de bestelling binnen maximaal 7 werkdagen uit te leveren. Indien dit niet mogelijk is dient Sportboek.nl de klant hiervan op de hoogte te brengen.
 2. Sportboek.nl  behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen over te gaan, zodat een bestelling in 2 of meerdere zendingen wordt verzonden.
  Indien uw bestelling echter in enkele dagen volledig kan worden uitgeleverd, zal deze worden verzonden zodra alle artikelen voorradig zijn.
 3. Speciaal bestelde titels kunnen nimmer worden geannuleerd zonder toestemming van Sportboek.nl.

 

Artikel 3 – Betaling

 

 1. Betaling dient vooraf te worden gedaan, via de in de webshop aanwezige mogelijkheden.
 2. Sportboek.nl kan de klant de faciliteit beiden achteraf op basis van een factuur te betalen. Hiervoor dient de klant een informatieaanvraag te doen via het op de  webshop vermelde e-mailadres.
 3. Indien de bestelling op rekening wordt uitgeleverd, dient betaling binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te geschieden. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de overboekingstermijnen van de diverse betalingsinstellingen. Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt er een rente berekend van 2% op het totale factuur bedrag en worden de administratiekosten à € 25 in rekening gebracht bij de consument. Indien de consument dan alsnog niet tot betaling overgaat wordt de vordering aan een incassobureau overgedaan. Alle kosten die hiermee gepaard gaan zijn voor rekening van de consument.
 4. Levering met betaling achteraf is alleen mogelijk indien alle openstaande facturen van de klant zijn voldaan.
 5. Voor de faciliteit betalen achteraf op basis van factuur, behoudt Sportboek.nl  zich het recht voor de klant, zonder opgaaf van redenen, te weigeren.

 

 

 

Artikel 4 – Retourneren

 

 1. Beschadigde goederen dienen binnen 2 dagen na ontvangst van de zending telefonisch of per e-mail te worden gemeld.
 2. Elke aankoop kan binnen 14 dagen na ontvangst, zonder opgaaf van reden, aan verkoper retour gezonden worden (een voorafgaande kennisgeving per email wordt op prijs gesteld), waarna restitutie van het aankoopbedrag (niet de verzendkosten) volgt. Is de retourzending een gevolg van een onvolledige beschrijving dan wordt het aankoopbedrag inclusief verzendkosten en retourporto terug betaald.
 3. Retourzendingen dienen verkoper te bereiken in dezelfde staat als waarin ze aan koper verzonden werden. Het risico van retourzendingen is nadrukkelijk voor de afzender.
 4. Sportboek.nl  draagt nooit de verantwoording voor de retourzending en kan hier nimmer voor aansprakelijk gesteld worden.
 5. Tenzij anders overeengekomen zijn de kosten voor de retourzending voor de klant. Ongefrankeerde retourzendingen worden niet aangenomen.
 6. Nadat de retourzending door Sportboek.nl is ontvangen en gecontroleerd op juistheid, zal, tenzij anders is overeengekomen, het door de klant betaalde bedrag binnen 30 dagen worden geretourneerd op een door de klant aan te geven rekeningnummer.
 7. Sportboek.nl is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van geleverde artikelen.

 

Artikel 5 – Klachten en Geschillen

 

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd.
 2. Bij Sportboek.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil, waarbij in eerste instantie via een door beide partijen aanvaarde mediator wordt ingeschakeld.
 4. Op overeenkomsten tussen Sportboek.nl en de Klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.