Het is mogelijk dat de informatie die op Sportboek.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Alle gepubliceerde informatie wordt aangeleverd door derde partijen. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op Sportboek.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enige directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van Sportboek.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om Sportboek.nl te kunnen raadplegen.

Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van/via Sportboek.nl verkregen informatie. De informatie op Sportboek.nl wordt continu aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen altijd met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.